Argentum presenterer markedsrapport for 2018

2018 var et år med stor aktivitet i det nordiske markedet for private equity. Det ble satt ny rekord for investert beløp i både venture- og buyout-segmentene og aldri før har kapitalinnhentingen blant nordiske buyout-fond vært høyere.

Argentum registrerer alle private equity-transaksjoner i Norden og publiserer vanligvis kvartalsanalyser fra det nordiske markedet. For 2018 har Argentum laget en utvidet utgave av våre kvartalsrapporter. The state of Nordic private equity 2018 er basert på Argentums data og estimater, informasjon mottatt fra fondene i Argentums portefølje og intervjuer med fondsforvaltere.

Rekordhøye investeringer

Det ble investert rekordmye i nordisk private equity i fjor. I buyout-segmentet investerte private equity-fond hele 13,3 milliarder euro, noe som er en økning på over fem milliarder euro sammenliknet med 2017. Det ble investert 786 millioner euro i nordiske ventureselskaper og dette er det høyeste beløpet som er investert i løpet av ett år.

– Private Equity-investeringene er høye i Norden fordi det har vært økt tilgang på kapital her og investeringsklimaet er godt, sier administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.

Økende interesse fra internasjonale fond

Utenlandske buyout- og venture-fond viser stadig større interesse for nordiske selskaper. Ikke-nordiske pe-fond gjorde hele 116 investeringer i Norden i 2018. Dette utgjør i underkant av 30 prosent av alle investeringene som ble gjort i løpet av året. Interessen fra utenlandske investorer er rekordhøy, både målt ved antall investeringer og ved andelen av de totale investeringene. Målt etter investert beløp, stod ikke-nordiske fondsforvaltere for 57 prosent av den investerte kapitalen.

– Det er en økende interesse for venture generelt og Norden anses som et stabilt marked, derfor ser nok flere hit. Det er også rimelig å anta at uro i andre store markeder, med Brexit og Handelskrig som underliggende faktorer, er med på å øke interessen for Norden ytterligere.

Rekordhøy kapitalinnhenting blant buyout-fond

Det ble også hentet inn rekordmye kapital til nordiske buyout-fond. Totalt hentet fondene over 22 milliarder euro i 2018. Dette er neste fire ganger så høyt som beløpet de hentet i 2017. Beløpet er både et resultat av at store fondsforvaltere som EQT og Nordic Capital hentet kapital til fond i mange-milliarder-klassen, og av at det fortsatt er stor kapitalinnhenting til fond med mindre enn en milliard euro i forvaltningskapital.

Nedgang i kapitalinnhenting fra venture-fond

I 2018 registrerte vi en nedgang i kapitalinnhenting fra venturefond. Til sammen hentet fondene EUR 528 millioner. Likevel har de sistre tre årene vært preget av stor aktivitet og det har blitt hentet over EUR 3.7 milliarder til nordiske venture-fond mellom 2016 og 2018.

PE-bransjen ble påvirket av økt uro i finansmarkedene

Investeringsaktiviteten falt i andre halvår sammenliknet med første halvår og både salg av porteføljeselskaper og private equity-støttede børsnoteringer falt kraftig i løpet av året.

– Aktiviteten hittil i år har vært høy og vi tror investeringsaktiviteten fortsetter i 2019 så lenge finansmarkedene holder seg stabile, avslutter Joachim Høegh-Krohn.

Du kan lese hele rapporten her.

Ta kontakt med vår fungerende kommunikasjonsdirektør Ellen Amalie Vold dersom du ønsker mer informasjon eller ytterligere kommentarer til rapporten.