Norsif-seminar om ESG i alternative investeringer

Fra oppe til venstre: Melanie Brooks i CARN Capital (moderator), Jon Fredrik Vassengen i Argentum, Dagfin Norum i Storebrand Asset Management, Jens-Morten Wembstad i Obligo og Charlotte Ekanger i Equip Capital.

ESG-feltet er i rivende utvikling for tiden. Onsdag 19. mai arrangerte Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) et webinar om ESG-arbeidet i to ulike aktivaklasser: Aktive eierfond og infrastrukturinvesteringer.

Argentums Jon Fredrik Vassengen, ansvarlig for ESG i selskapet, representerte investorene i aktive eierfond (private equity) i panelet.

– Vi gjør en årlig top-down analyse av forvalterne og fondene i porteføljen, hvor vi blant annet ser på om de har utviklet en egen ESG-policy, hvor transparente de er, om de har gjort forbedringer i ESG-arbeidet og hvordan de forholder seg til nye reguleringer som kommer, sa Vassengen.

– De siste årene har vi hatt sterkere søkelys på klima og hvordan forvalterne hensyntar dette. Hvordan forbereder de seg til den kommende EU-taksonomien? Bruker de FNs bærekraftsmål aktivt? Hvordan jobber de med datasikkerhet og oppfølging av korrupsjon der det er relevant? Hva er den finansielle effekten av arbeidet med ESG i porteføljeselskapene? Det er spørsmål vi har stilt til forvalterne, la han til.

Vassengen la vekt på at aktive eierfond er godt posisjonert for å påvirke ESG-arbeidet i porteføljeselskaper, fordi styringsmessige forhold (governance) er en del av forretningsmodellen til private equity.

– Vi ser at flere fond bruker SDG-ene aktivt og posisjonerer porteføljen sin mot konkrete mål. Det er også mange forvaltere som setter seg inn i EU-taksonomien og som vurderer om de faller inn under artikkel 8 eller artikkel 9 i SFDR (se fakta). Finansielle effekter er det vanskelig å isolere, men forvalterne kan fastslå at ESG-arbeidet har vært en viktig bidragsyter i flere vellykkede salg, uttalte Vassengen.

Rigger selskapene for bærekraftig vekst

Charlotte Ekanger, CFO i Equip Capital, snakket fra fondsforvalternes perspektiv. Equip er et norsk aktivt eierfond som investerer i selskaper innen konsument, selskapstjenester og industri. Ekanger trakk fram flere gode eksempler på hvordan de jobber med ESG i porteføljeselskapene.

– ESG må inn som en del av rammeverket fra dag én når vi gjør en investering. Vi vil bygge bedre selskaper og tenker langsiktig, og vi mener det er fundamentalt viktig at selskapene fokuserer på klima, ressursutnyttelse og innovasjon – og at de tar et samfunnsansvar og er en attraktiv arbeidsplass. Vi har frivillig tatt innover oss kravene i SFDR og vil klassifisere fondet vårt som et ESG-fond som fremmer miljømessige og sosiale karakteristikker, sa Ekanger.

Ekanger fortalte om vurderingsverktøyet til Equip som kartlegger hvor forbedringspotensialet til hvert selskap ligger. Siden det ofte er behov for formalisering av rutiner og prosesser i selskapene de investerer i, har forvalteren laget en standard dokumentpakke med beste praksis for selskapsstyring.

– Her krever vi blant annet at selskapene skal forplikte seg til minimum ett av FNs bærekraftsmål og utvikle en ESG-policy dersom de ikke har det. Posisjonen som langsiktig eier gir oss en mulighet til å påvirke verdiskapingen i selskapene og rigge dem for bærekraftig vekst, sa hun.

I tillegg til Vassengen og Ekanger, satt Dagfin Norum i Storebrand Asset Management og Jens-Morten Wembstad i Obligo i panelet. Det hele ble moderert av av Melanie Brooks, Head of Sustainability i CARN Capital. Norsif var arrangør sammen med Storebrand, og Argentum er medlem i Norsifs arrangementskomité.

Du kan se seminaret i opptak her.

 

Fakta: EUs offentliggjøringsforordning (SFDR)

  • EU har den siste tiden vedtatt en rekke rettsakter med krav innenfor ESG og bærekraft på kapitalforvaltningsområdet. Regelverket er sammensatt, og flere regelsett vil komme i tiden fremover.
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger, trådte i kraft i EU 10. mars 2021.
  • Alle fond er nå pålagt å gi noe ESG-informasjon i henhold til artikkel 6 i SFDR, mens artikkel 8 og artikkel 9 fond vil være pålagt å gi mer detaljert ESG-informasjon til investorer.
  • Artikkel 8-fond må fremme miljømessige eller sosiale karakteristikker. Artikkel 9-fond har bærekraftige investeringer som sitt formål. Det er ikke helt klart hvor tersklene går for hva som skal regnes artikkel 8 og 9.

Kilde: BAHR, Norsif og VFF

Fakta: EUs taksonomi om miljømessig bærekraftige investeringer

  • EU-kommisjonen har akkurat slått fast kriteriene som avgjør om en investering anses som bærekraftig – kjent som taksonomien.
  • Taksonomien er EUs klassifiseringssystem for investeringer med formål å «dytte» kapital til prosjekter som tar oss mot «netto null».
  • Tanken er å øke tilgangen på kapital til miljø- og klimavennlig virksomhet, og slik skape bærekraftig økonomisk vekst. For å nå miljø- og klimamålene EU har satt seg, trengs det betydelig høyere investeringer i bærekraftige løsninger i sektorer som energi, industri, transport og landbruk.
  • Forordningen er antatt EØS-relevant. Et forslag om gjennomføring i norsk rett har vært ute på høring.

Kilde: Energi og Klima