Argentums investeringsstrategier: Secondary

Foto: Ilja C. Hendel

Gjennom mer enn 20 år har Argentum utviklet sin investeringsstrategi. I 2022 er det blitt til tre forretningsområder med dedikerte team. Her skal vi gi et dypdykk i secondary-strategien, kjøp av fondsandeler i annenhåndsmarkedet.

Secondary-området hadde sitt utspring høsten 2008, da finanskrisen skapte akutt likviditetsmangel blant flere investorer. Argentum besluttet å tilføre markedet likviditet gjennom å bli en aktiv kjøper i annenhåndsmarkedet, og gjennomførte sin første transaksjon tidlig i 2009. Samme år ble de første dedikerte secondary-fondene opprettet. Argentum Secondary I IS forvaltet 245 MNOK fra Argentum og ble fullinvestert på kort tid. Argentum Secondary II IS investerte 1.580 MNOK fra Argentum og eksterne investorer i perioden 2009-2012.

De neste fem årene gjennomgikk secondary-markedet en betydelig endring. Fra et likviditetsdrevet marked preget av høye rabatter (20-50%) under finanskrisen, normaliserte prisingen seg til et område typisk mellom 0-10% rabatt til NAV. Det globale volumet firedoblet seg, fra USD 10bn i 2009 til USD 42bn i 2014. Markedet ble mer differensiert og med større krav til underliggende porteføljeforståelse, samt større prisingsforskjeller mellom PE-fond av ulik kvalitet.

Første investeringer utenfor Norden

Argentum Secondary III IS ble reist i 2012, med kapital fra Argentum og eksterne investorer. Fondet investerte 2.589 MNOK mellom 2012–2017 og dro nytte av et bredere mulighetsrom som følge av et mer utviklet marked, sterkere tilstedeværelse og bredere geografisk nedslagsfelt. Den første ikke-nordiske porteføljen ble identifisert i 2013 og kjøpt i 2014. Porteføljekvaliteten ble bedre som følge av bedre seleksjon og bredere investeringstilbud. Økt fokus på kvalitetsfond gjorde seg utslag i at Argentum gjorde noen av sine første secondary-investeringer hvor selskapet betalte en premie til NAV, der rabatter tidligere hadde vært et mantra.

Det globale secondary-markedet fortsatte å vokse i omfang; fra USD 42m i 2014 til USD 58m i 2017. Vi så også en holdningsendring blant PE-forvalterne i denne perioden. Der hvor selgende investorer tidligere hadde blitt møtt med skepsis, begynte fremsynte fondsforvaltere å aktivt benytte secondary-markedet til sin fordel, ved å lansere løsninger for omstrukturering av eldre fond nær slutten av sin levetid – «fortsettelsesfond». Volumet av forvalterledede muligheter globalt økte fra USD 2bn i 2012 til USD 17bn i 2017. Andelen av det totale secondary-volumet økte fra 7% til 31% i samme periode.

Secondary som satsingsområde

Siden har secondary vært et satsingsområde og vi har investert ytterligere 5.690 MNOK gjennom 2017-2022. Markedet har i denne perioden akselerert sin utvikling langs flere dimensjoner. Globalt volum har vokst fra USD 58bn i 2017 til USD 134bn i 2021. Forvalterledede transaksjoner utgjorde 46% av totalen i 2021, og markedet har utviklet en rekke nisjeområder innenfor fellesbetegnelsen «secondary».

Fortsettelsesfond settes nå regelmessig opp som et alternativ til tradisjonell exit av porteføljeselskaper dersom forvalteren ser mulighet for å utvikle selskapet videre i neste fase. Metoden er nærmest blitt bransjestandard for eldre PE-fond som ikke har rukket å selge alle selskapene innenfor fondets levetid. Forvaltere henvender seg også i økende grad til secondarymarkedet for å reise primærkapital gjennom å kombinere secondary-salg fra en eksisterende investor, et tilleggsfond eller fortsettelsesfond, med ordinær kapitalinnhenting. Nye investorrelasjoner etableres gjennom å vise en «seed»-portefølje som gir visibilitet ved kommittering til et nytt fond. Annex-fond reises for å yte vekstkapital til eksisterende portefølje. I perioden har vi vært aktive innenfor samtlige nisjer.

Solide resultater

Resultatene knyttet til strategien er oppsummert i tabell 1. Her vises avkastningstall for de dedikerte secondary-fondene samt individuelle transaksjoner i perioden 2017-2022. Videre er det gjort et uttrekk fra årgangsfondenes portefølje, som viser secondary komponenten isolert.

Tabell 1: Oppsummering av secondary-strategien per 31.03.2022.

Argentums investeringsstrategier

  • Gjennom mer enn 20 år har Argentum utviklet sin investeringsstrategi. Det som startet i 2001 med nytegning (primary) i norske aktive eierfond, ble etter hvert en nordisk og senere også en europeisk strategi med innslag av USA.
  • Siden finanskrisen har Argentum også kjøpt fondsandeler i annenhåndsmarkedet (secondary), først i Norden og senere i hele Vest-Europa.
  • Fra 2012 har selskapet i tillegg gjort ko-investeringer som har bidratt til restruktureringer og «fortsettelsesfond» bestående av enkeltselskaper.
  • Kombinasjonen av strategier har bidratt til kompetanseutvikling og robuste resultater som igjen har bidratt til vekst i forvaltningskapitalen.
  • Denne artikkelen gir et dypdykk i secondary-strategien.

Argentums secondary-team

Daniel Rygg, Head of Secondary

Oda Elisabeth Knudsen, Senior Associate

Henrik Finsrud, Associate

Ordforklaringer

DPI (Distributed to Paid In): Distribuert i forhold til innbetalt. Forholdet mellom kapital distribuert til LP-er (se under) i fondet, sammenlignet med det de har bidratt inn.

GP (General Partner): Forvalter av et PE-fond. Mellomleddet mellom investorer med kapital (LP, se under) og virksomheter som søker kapital for å vokse.

LP (Limited Partner): Investor med kapital. Er ikke involvert i den daglige ledelsen av partnerskapet og kan generelt ikke tape mer enn kapitalinnskuddet sitt.

NIRR (Net IRR): Netto internrente. Fratrukket forvaltningsgebyrer og suksesshonorar som er generert av en investering i fondet.

RVPI (Residual Value to Paid In): Forholdet mellom nåverdien av alle gjenværende investeringer i et fond og de totale bidragene fra LP-er til dags dato.

TVPI (Total Value to Paid In): Forholdet mellom nåverdien av gjenværende investeringer i et fond, pluss den totale verdien av alle utdelinger til dags dato, sammenlignet med det totale beløpet innbetalt til fondet til dags dato.