Bradbenken Partner

Argentum etablerte i 2003 en medinvesteringsordning for sine ansatte gjennom selskapet Bradbenken Partner AS. Ordningen ble etablert for å likestille interessene til ansatte og selskapet. Den gir de ansatte et langsiktig tidsperspektiv ved at de må ta risiko ved å investere egne midler sammen med selskapet.

Ordningen innebærer at alle investeringer som foretas fordeles slik at Argentum investerer 99 prosent og Bradbenken Partner 1 prosent. Det betyr at hvis det foretas en kommitering i et fond på f.eks. 100 MNOK, så fordeles dette med 99 MNOK til Argentum og 1 MNOK til Bradbenken Partner.

Bradbenken Partner er et eget selskap hvor det er to aksjeklasser. A-aksjene, som utgjør 10 prosent av innskutt kapital, eies av Argentum og ansatte i Argentum, mens B-aksjene eies av Argentum. B-aksjene har rett på en preferanseavkastning uavhengig av selskapets resultater, mens A-aksjene har rett til avkastning først etter at preferansekapitalen er betjent. Dette betyr at eventuelle tap må dekkes av A-aksjene.

Ansatte i Argentum hadde frem til 2011 rett til å delta i ordningen. Administrerende direktør er pliktig å delta. 35 prosent av A-aksjene eies av administrerende direktør, mens de resterende 65 prosentene er fordelt mellom andre ansatte og Argentum.

Ansatte som deltok i ordningen, måtte kjøpe aksjene til markedspris. Aksjekursen ble fastsatt basert på verdsettelsen av fondene som Argentum og Bradbenken Partners AS hadde investert i og måtte godkjennes av selskapets revisor.

I 2011 ble ordningen lukket for nye deltakere. Når en ansatt som er med i ordningen slutter, må vedkommende selge sin andel til markedspris til Argentum innen seks måneder.