Samfunnsansvar

Sustainability-related disclosures

Gjennom lønnsomme investeringer bidrar Argentum til bærekraftig verdiskaping. Hovedmålet for selskapet er høyest mulig avkastning over tid. Argentum tror at ansvarlig og bærekraftig verdiskaping gir best avkastning på sikt.

Argentum stiller høye krav til fondene vi investerer i og har integrert hensyn til god ESG i sin investeringsprosess der det skal opplyses om vurderingene som er foretatt med tanke på dette. Vår inngang er at aktive eierfond er svært godt posisjonert for å påvirke ESG-arbeidet i porteføljeselskaper, fordi eierstyring er i kjernen av det bransjen vår driver med. Argentum følger opp forvalterne årlig på arbeidet med ESG og oppsummerer funnene i en egen samfunnsansvarsrapport.

Argentums arbeid med ESG

    • Argentum er medlem av FNs prinsipper for ansvarlig investeringer (UN PRI) og UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.
    • ESG er en integrert del av Argentums virksomhet. Dette gjelder i investeringsprosessen, i rapportering og oppfølging, og i vår egen virksomhet.
    • Argentum publiserer hvert år en samfunnsansvarsrapport som oppsummerer oppfølging av arbeidet med ESG i porteføljen. Du kan lese vår siste rapport her.

Argentums etiske retningslinjer

I tillegg til å følge UN PRI og UN Global Compact har Argentum utviklet egne etiske retningslinjer. Retningslinjene er tilgjengelige her.

Om jurisdiksjon

Alle fondene Argentum har investert i oppfyller Eierskapsmeldingens krav knyttet til jurisdiksjon. Argentum investerer kun i fond etablert i jurisdiksjoner som følger standardene til Global Forum om transparens og effektiv informasjonsutveksling i skattesaker og som har inngått informasjonsutvekslingsavtale med Norge.

Sponsorater og samarbeid 2023

Argentum er stolt sponsor av og samarbeidspartner med følgende initiativ: