Milliardresultat fra Argentum i 2022

Argentum leverer i 2022 et overskudd på 1,2 milliarder kroner etter betydelige realiseringer i porteføljen. Avkastningen på selskapets investeringsportefølje i aktive eierfond er på 10,2 prosent før egne kostnader og 9,7 prosent etter egne kostnader i 2022.

– I et år preget av økt usikkerhet i finansmarkedene, fortsetter private equity å stå seg godt. Argentum fortsetter å levere svært gode resultater, som gir avkastning og utbytte til staten som er selskapets eier. Årsaken er erfaringen og kompetansen til teamet bak, i tillegg til posisjonen Argentum har bygget opp gjennom mange år, sier Espen Langeland, administrerende direktør i Argentum.

Langeland fikk i juni lederrollen i selskapet etter å ha vært konstituert siden høsten 2022. Dette gir en kontinuitet i Argentum som er viktig for mulighetene til å fortsette å skape gode verdier, ifølge styreleder Bjørn Erik Næss:

– Styret er meget tilfreds med hvordan Argentum under Espen Langelands ledelse som konstituert administrerende direktør har utviklet selskapet. Han har vært i selskapet i over 20 år og sammen med resten av teamets erfaring er denne kjennskapen og tilliten i markedet avgjørende for muligheten til å fortsette å levere gode resultater, sier Næss.

– Dessuten har selskapet under Langelands ledelse styrket investeringsplattformen og teamet, og dette har allerede gitt positive resultater, sier Næss.

Argentum begynte å investere i 2002 og har siden oppstarten hatt en brutto gjennomsnittlig avkastning på 15,7 prosent per år og netto gjennomsnittlig avkastning på 14,2 prosent etter alle kostnader. Oslo Børs har i samme periode hatt en avkastning på ca. 10,1 prosent per år. For 2022 vil det utbetales et utbytte til Staten på en halv milliard kroner. Med dette har Argentum utbetalt et samlet utbytte siden oppstarten på over 8 milliarder kroner.

– Vi skaper verdier gjennom investeringer i aktive eierfond, som igjen bidrar til at vekstbedrifter i ulike bransjer lykkes i sine markeder. Når disse bedriftene vokser og leverer gode resultater, gir det avkastning på våre investeringer. Vi kan være langsiktige og derfor håndtere kortsiktig usikkerhet. Dette gjør at private equity står seg godt i krevende tider, sier Langeland.

Foreløpig ser 2023 ut til å bli et solid år i private equity.

– Det er gode tider for å gjøre investeringer. Vi mener at private equity er godt rustet for å investere og skape verdi i en verden som krever omstilling til både nye verdikjeder som følge av krigen i Ukraina og nye løsninger i lys av det grønne skiftet. På kort sikt ser vi at det gjøres færre børsnoteringer, men vi opplever fremdeles god aktivitet i oppkjøpsmarkedet og venter en rekke transaksjoner fremover. Det er lavere inngangspriser og muligheter for å gjøre gode investeringer i annenhåndsmarkedet, sier Langeland.