Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for konsernet Argentum Fondsinvesteringer AS og investeringsvirksomheten i underliggende virksomheter

(Vedtatt av styret 3. mai 2023)

1.1 Formål

Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi har høy integritet og knytter oss til etablerte etiske standarder i våre investeringsbeslutninger. Retningslinjene skal avverge uheldig adferd for Argentum Fondsinvesteringer as og vår underliggende virksomhet.

Våre etiske retningslinjer skal sikre at vi ikke foretar investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at vi medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser.

Disse etiske retningslinjene skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

1.2 Verdigrunnlag

Som forvalter av 3. parts midler, bestreber vi å holde en høy etisk standard.

 • All virksomhet vi involverer oss i skal være lovlig, der den utøves.
 • Vi følger og arbeider for prinsippene i UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.
 • Vi følger og er medlem av FNs prinsipper for ansvarlig næringsliv (UN PRI).

1.3 Styrets rolle – oppfølging

Styret har ansvar for oppfølging av arbeidet med samfunnsansvar og etiske spørsmål. Administrerende direktør rapporterer minst én gang i året oppfølgingen og arbeidet knyttet til dette. I styret legges det opp til en årlig diskusjon og evaluering av arbeidet.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt med tanke på samfunnsansvar.

A. Etiske retningslinjer for Argentums egen virksomhet

Gjennom disse retningslinjer ønsker vi å sette søkelys på noen utvalgte risikoområder i vår virksomhet. Retningslinjene er derfor på ingen måte ment å være uttømmende løsninger på de etiske spørsmål vi må ta stilling til.

Alle våre ansatte, styremedlemmer i Argentum og tillitsmenn direkte utpekt av oss i andre virksomheter, er omfattet av disse retningslinjene.

A.1 Menneskeverd

I vår virksomhet vil vi som grunnleggende verdier, legge til grunn prinsippene i FNs Global Compact og FNs UN PRI.

A.2 Arbeidsmiljøet

Argentum skal være en god og profesjonell arbeidsplass hvor det legges vekt på likeverd og gjensidig respekt blant medarbeiderne.

A.3 Behandling av konfidensiell informasjon og immaterielle verdier

Argentum skal som forvalter av statlige midler tilstrebe åpenhet om virksomheten og investeringene.

Våre ansatte har likevel taushetsplikt om forretningshemmeligheter. Informasjon som er taushetsbelagt av våre forvalterforbindelser eller porteføljeselskapene, skal ikke formidles til andre utenfor selskapet.

Vi har en særskilt plikt til å verne om immaterielle verdier som er grunnlaget for porteføljeselskapenes virksomhet. Informasjon som er mottatt gjennom arbeid i Argentum skal ikke brukes i private investeringer eller lignende. Reglene om forbud mot innsidehandel mv. som kommer til utrykk i verdipapirhandellovens kapittel 3, legges til grunn for all handel så langt de passer.

A.4 Interessekonflikter

I alt vårt arbeid vil det bli lagt særlig vekt på å unngå at det oppstår uheldige interessekonflikter. Våre ansatte vil være særlig oppmerksomme på at det ikke skal kunne reises spørsmål om rolleblanding eller integritet for noen som er involvert i prosjekter Argentum arbeider med. Vi vil særlig være oppmerksomme på at nære personlige relasjoner knyttet til vennskap, sosial omgang og aktivitet i arbeid og fritid lett kan påvirke vår uavhengighet. Under saksbehandlingen vil det derfor alltid bli gitt en redegjørelse dersom det er særlige forhold som kan påvirke vår uavhengighet.

A.4.1 Forholdet til våre ansattes og styremedlemmers øvrige interesser

Våre ansatte, styremedlemmer og deres nærstående har ikke anledning til å investere i selskap hvor Argentum direkte eller indirekte har eierandeler via fondsinvesteringer. Styret kan gi dispensasjon fra denne bestemmelse i særskilte tilfeller.

Våre ansatte og styrets medlemmer skal vise stor aktsomhet ved handel i unoterte verdipapirer. Ansattes handel med slike papirer skal alltid meldes til selskapets ledelse.

Når det er fare for at det kan oppstå interessekonflikter, skal våre ansatte og styremedlemmer heller ikke benytte rådgivere (f.eks advokater eller meglere) som Argentum benytter eller rådgivere som en vet er knyttet til de ulike fondene hvor selskapet er involvert.

Ansettelse, oppdragsforhold eller tillitsverv hos andre skal være kjent. For ansatte skal slike forhold godkjennes av ledelsen i Argentum. Slik aktivitet skal alltid unngås dersom det kan medføre fare for uheldig rolleblanding.

Det skal også være åpenhet om eierrelasjoner, ansettelsesforhold, oppdrag, leverandørforhold, og lignende som ansattes nærstående har til virksomheter hvor Argentum er involvert.

A.4.2 Interessekonflikter med Argentums forretningsforbindelser

Gjennom vårt arbeid skal våre ansatte være årvåkne for ulike former for påvirkning av våre investeringsbeslutninger, bruk av konsulenter, osv. Våre beslutninger skal ikke være påvirket av utenforliggende hensyn. Det skal derfor være full åpenhet om deltakelse i sosiale arrangementer hvor Argentums forretningsforbindelser er involvert. Deltakelse i middager og lignende sosiale sammenkomster skal alltid klareres med nærmeste overordnede eller administrerende direktør. Deltakelse på reiser etter invitasjon fra Argentums forretningsforbindelser skal alltid forhåndsklareres av selskapets ledelse. Deltagelse skal begrenses til arrangementer med et viktig faglig innhold eller hvor det er av særlig betydning at Argentum er representert. Argentum skal normalt da betale for egen deltagelse.

Våre ansatte har ikke anledning til å motta gaver fra Argentums forretningsforbindelser med mindre det er vanlige leilighetsgaver med beskjeden verdi. Den ansatte skal varsle ledelsen om gaver som ikke er av ubetydelig verdi. Administrerende direktør kan gi nærmere retningslinjer om slike gaver.

Private forretninger med Argentums forretningsforbindelser bør unngås. Argentums ansatte har ikke anledning til å motta rabatter ved kjøp av varer eller tjenester fra slike forretningsforbindelser med mindre dette er knyttet til rammeavtaler og lignende (eks. hotell) hvor selskapet har fordel av bruken.

A.5 Informasjon, kommunikasjon og mediekontakt

I vår informasjon til omverdenen skal vi være korrekt og etterrettelig, og tilstrebe en høy faglig og etisk standard. Informasjon til media skal sørges for av administrerende direktør eller den han/hun utpeker i den enkelte sak.

A.6 Konkurranseprinsipper

Vi vil tilstrebe åpen og rettferdig konkurranse i alle markeder for vår virksomhet, samt overholde nasjonale og internasjonale konkurranseregler.

A.7 Korrupsjon og hvitvasking

Vi vil gjennom våre forvaltere og forretningsforbindelser arbeide mot korrupsjon og følge prinsippene i hvitvaskingsloven, hvitvaskingsforskriften og EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.

A.8 Habilitet

A.8.1 Ansattes habilitet

Dersom det kan reises spørsmål om en av våre ansattes habilitet som følge av at vedkommende kan ha kryssende interesser, skal spørsmålet tas opp med nærmeste overordnede og vedkommende fratre ved videre behandling av saken dersom det er fare for habilitetsbrudd.

A.8.2 Styremedlemmers habilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av en styresak når medlemmet er inhabilt etter aksjeloven § 6-27. Uavhengig av om et styremedlem er inhabilt etter aksjeloven § 6-27, skal et styremedlem fratre som inhabilt i en styresak når:

 1. Styremedlemmet selv eller styremedlemmets nærstående, jf. aksjeloven § 1-5 første ledd, som deltaker, investor eller på annen måte har en økonomisk interesse i saken. Dette gjelder likevel ikke når den økonomiske interessen er ubetydelig.
 2. Styremedlemmet selv eller styremedlemmets nærstående, jf. aksjeloven § 1-5 første ledd er ansatt eller tillitsvalgt i eller har et tjenesteforhold til selskap eller foretak med tilknytning til saken.
 3. Det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til at styremedlemmet utelukkende vil vurdere saken ut fra Argentums interesse. Et styremedlem skal så tidlig som mulig varsle daglig leder eller styrelederen om forhold som kan medføre at han er inhabil i en styresak. Ved uenighet om et styremedlem er inhabilt, avgjøres spørsmålet av styret ved flertallsvedtak. Ved avstemningen deltar ikke det styremedlemmet spørsmålet gjelder.

A.9 Rapportering – sanksjoner

Brudd på våre etiske prinsipper kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet og i grovere tilfeller lede til avskjed eller oppsigelse. Dersom noen av våre ansatte får mistanke om forhold som er i strid med våre etiske prinsipper, skal dette varsles til nærmeste overordnede eller direkte til administrerende direktør. Dersom en ansatt er i tvil om hvordan en problemstilling forholder seg i forhold til de etiske regler, skal spørsmålet forelegges for nærmeste overordnede eller administrerende direktør. For å vinne erfaring i spørsmål av etisk karakter, vil vi regelmessig revidere regelverket og stimulere til åpen drøftelse av aktuelle etiske problemstillinger.

A.10 Miljø

Argentum skal arbeide målrettet for å redusere miljøbelastningen av egen drift, investeringer og innkjøp.

A.11 Bruk av selskapets utstyr og eiendeler

Ingen skal i urimelig grad benytte selskapets data, IT-utstyr, materiell eller andre eiendeler til private formål eller til aktiviteter som ikke er relevante for arbeidet. Bruk til gambling, pornografi, rasisme eller andre formål som kan oppfattes som støtende, skal ikke forekomme.

A.12 Kjøp av seksuelle tjenester

Kjøp av seksuelle tjenester er forbudt ved norsk lov. Forbudet gjelder også for ansatte på tjenesteoppdrag i andre land.

A.13 Markedsføring

Vi skal gi råd som ivaretar våre samarbeidspartneres interesser. All informasjon og betingelser skal preges av respekt for samarbeidspartnere, samfunnet og miljøet.

A.14 Varsling

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er eksempelvis brudd på lovregler og interne regler og retningslinjer. Alle som får kjennskap til forhold som man mener er i strid med regler og retningslinjer som gjelder for virksomheten i selskapet, oppfordres til å melde fra om dette. Varsling medvirker til at kritikkverdige forhold rettes opp. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold fordi det kan bidra til å utvikle selskapet, men man har normalt ikke plikt til å varsle. De ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare. Det finnes flere måter å varsle på.  Varslingen bør først skje til nærmeste leder, og dokumenteres skriftlig. Utfyllende rutiner knyttet til varsling er beskrevet i selskapets personalhåndbok.

A.15 Rapportering om egen virksomhet

Argentum skal årlig utarbeide en rapport om samfunnsansvar for egen virksomhet etter et utvalg av relevante indikatorer som er basert på Global Reporting Initiative (GRI, les mer).

B. Særskilte etiske retningslinjer for investeringsvirksomheten

B.1 Ansvarlige investeringer

Forvaltningen av Argentums kapital skal bygge på mål om høyest mulig avkastning innenfor bærekraftige rammer. God avkastning på lang sikt er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand samt velfungerende, legitime og effektive markeder.

Argentum skal integrere hensyn til miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold i investeringsvirksomheten, i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet. Integrering av disse hensynene skal være i tråd med Argentums investeringsstrategi og rollen som investor i private equity-fond.

B.2 Krav til nye fond

Argentum skal ved investeringer i nyetablerte fond legge vekt på at

 • interessekonflikter, habilitetsspørsmål og rolleblanding i forvaltningen av fondet unngås,
 • det ikke etableres utilbørlige eller urimelige kompensasjonsordninger for fondsforvalteren,
 • virksomheten er organisert innenfor allment aksepterte rettssystemer,
 • det ikke etableres ulovlige skattetilpasninger for de involverte, og
 • det er full åpenhet om alle forhold som har betydning for vurdering av forretningsetiske spørsmål.

Nyetablerte fond som Argentum investerer i skal ha etablerte retningslinjer som sikrer at investeringene fondet foretar er i samsvar med anerkjente prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet og etablerte prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, eller akseptere Argentums forpliktende sidebrev vedrørende samfunnsansvar.

B.3 Etablerte fond

I etablerte fond som ikke har retningslinjer for ansvarlige investeringer eller prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, og hvor Argentum er investor, skal selskapet arbeide for at fondene etablerer slike.

B.4 Ved brudd på anerkjente prinsipper for ansvarlige investeringer

Etter at fondet har foretatt en investering, skal Argentum dersom det avdekkes grove brudd på anerkjente prinsipper for ansvarlige investeringer eller på prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse, be forvalter om å utbedre den aktuelle situasjon. Dersom den aktuelle situasjonen ikke utbedres og/eller det vurderes som sannsynlig med tilsvarende brudd i fremtiden skal Argentum selv om det kan påføre selskapet tap, søke å trekke seg ut av investeringen. Ved gjentatte og/eller alvorlige brudd kan det være aktuelt å søke å avvikle fondsforvalteroppdraget.

B.5 Rapportering

Argentum skal utarbeide en årlig rapport om status på porteføljenivå om samfunnsansvar. Argentum rapporterer årlig til UN Global Compact og UN PRI i henhold til gjeldende medlemskrav.