Ansvarlig skatt – Argentums skattepolicy

1. Bakgrunn

Argentum Fondsinvesteringer as (Argentum) er statens heleide investeringsselskap for investeringer i aktive eierfond, herunder såkalte venturekapital- og private equity-fond. I Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping, er det satt opp som en forventning at statseide selskaper skal ha en begrunnet skattepolicy. Argentums skattepolicy er vedtatt av styret og redegjør for hvilke hovedprinsipper Argentum legger til grunn for sin strategi og rapportering på skatteområdet.

Argentum jobber kontinuerlig med skattespørsmål og vil jevnlig revidere denne skattepolicyen, annet hvert år som et minimum, slik at det sikres at Argentums praksis til enhver tid er i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale regler og prinsipper.

2. Argentums samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en integrert og sentral del av Argentums investeringsvirksomhet. Selv om det internasjonale fokuset på åpenhet, etiske standarder og nødvendig informasjonsutveksling har økt betydelig de senere årene, har Argentum i alle år vært opptatt av dette. Argentum har derfor allerede etablert klare retningslinjer for å sikre at virksomheten utøves på en ansvarlig måte også på skatteområdet

Alle Argentums investeringer gjøres på bakgrunn av grundige gjennomganger av det aktuelle fond og dets forvalter, i samråd med eksterne juridiske rådgivere. I denne prosessen vurderes om Argentums strenge krav til samfunnsansvar, etisk standard og rapportering overholdes. Argentum har i lang tid foretatt vurderinger jurisdiksjoner som fondene er etablert i, innenfor faktorer som åpenhet, hvitvasking og korrupsjon. Som ledd i gjennomgangen av den potensielle investeringen søker Argentum å fremforhandle med forvalter av det aktuelle fondet en rett til å kunne velge bort porteføljeinvesteringer som ikke tilfredsstiller Argentums krav.

3. Hovedprinsipper

Argentums skattepolicy baserer seg på følgende tre hovedprinsipper:

I. Etterlevelse av nasjonale og internasjonale skatteregler

Lojal etterlevelse av alle gjeldende skatteregler er en viktig del av Argentums virksomhet og samfunnsansvar. Gjennom sine investeringer i aktive eierfond er Argentum er investert i svært mange forskjellige jurisdiksjoner, ofte gjennom fond som anses som transparente for skatteformål. Argentum må derfor forholde seg til både norske, utenlandske og internasjonale skatteregler, som til dels kan være svært kompliserte. Argentum legger ned mye arbeid for å sikre lojal etterlevelse av gjeldende regelverk. For å sikre ansvarlig etterlevelse av gjeldende regler setter Argentum seg i forbindelse med gjennomgang av aktuelle fond godt inn i hvilke skattemessige konsekvenser en eventuell investering vil få, både i Norge og utlandet.

II. Åpenhet og transparens

Åpenhet og transparens rundt globale økonomiske forhold er et sentralt verktøy for å motarbeide økonomisk kriminalitet og sikre at selskaper ivaretar sitt skatteansvar i de land hvor de har sin virksomhet. Argentum investerer derfor ikke i fond etablert i jurisdiksjoner som Norge ikke har inngått skatteavtale eller informasjonsavtale om skattemessige forhold med.

III. Ikke bidra til skadelig skattepraksis

Som investor har Argentum et ansvar for ikke å bidra til skadelig skattepraksis og dessuten en mulighet til å bidra til å redusere utbredelsen av slike ordninger. Ved gjennomgang av aktuelle investeringsmuligheter søkes det derfor å sikre at Argentum, verken direkte eller indirekte, bidrar til å lage eller opprettholde skadelig skattepraksis dersom investeringen gjennomføres. Med skadelig skattepraksis menes i denne sammenheng særlig arrangementer som bidrar til å flytte overskudd bort fra jurisdiksjonen hvor verdiskapningen skjer, og/eller å unngå beskatning. For å sikre dette vurderer Argentum aktuelle forvalteres praksis opp mot gjeldende retningslinjer fra OECD, EU-lovgivningen og annet relevant regelverk. Dersom det avdekkes at et aktuelt fond ikke følger disse reglene, driver aggressiv skatteplanlegging, eller på annen måte bidrar til å uthule skattegrunnlaget i jurisdiksjoner hvor det er investert, gjennomføres ikke investeringen.

Argentum drives på forretningsmessige vilkår og har som en målsetting om høyest mulig avkastning over tid for eieren. Derfor er ikke-skadelige og lovlige tilpasninger, eller bruk av incentivordninger, tiltak som Argentum vil kunne vurdere det som hensiktsmessig at fondene det investeres i og porteføljeselskapene benytter seg av hvis dette er tilgjengelig.

4. Rapportering

Argentum er skattemessig hjemmehørende i Norge og betaler norsk skatt på sitt eventuelle skattemessige overskudd i Norge. I denne sammenheng har Argentum en rekke rapporteringsforpliktelser til Norge, blant annet gjennom levering av skattemeldingen hvor det må redegjøres for hvordan inntekter fra de fond Argentum er investert skal behandles for norske skatteformål. Argentum er også regnskapspliktig i Norge og regnskapene, som også beskriver skattemessige forhold, er offentlig tilgjengelige.

Argentum holder videre en liste over hvilke investeringer som er gjort og i hvilke jurisdiksjoner disse hører til, som er offentlig tilgjengelig på Argentums hjemmeside.