Retningslinjer for aktivt eierskap

Argentum Alternative Investments AS er som konsesjonspliktig forvalter av alternative investeringsfond, underlagt lov om forvaltning av alternative investeringsfond («AIF-loven») og tilhørende forskrifter. I henhold til AIF-loven § 4-7, skal alle forvaltere ha retningslinjer for aktivt eierskap i aksjer tatt opp til handel på regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i EØS, eller gi en forklaring på hvorfor forvalteren ikke har slike retningslinjer.

Argentum Alternative Investments AS investerer utelukkende i private equity fond, via primary og secondary-investeringer, samt ko-investeringer med slike fond. Selskapet investerer ikke i aksjer som er tatt opp til handel på regulerte markeder, og har derfor ikke etablert egne retningslinjer for dette.