Bradbenken Partner

Argentum etablerte i 2003 selskapet Bradbenken Partner AS som investerer sammen med Argentum i forholdet 1:99. Det betyr at hvis det foretas en kommittering i et fond på for eksempel 100 MNOK, så fordeles dette med 99 MNOK til Argentum og 1 MNOK til Bradbenken Partner. Bradbenken Partner ble etablert med to aksjeklasser: Preferanseaksjer og ordinære aksjer.

Egenskapene til preferanseaksjene er:

  • Prioritert i enhver utdeling foran de ordinære aksjene
  • En preferanseavkastning på NIBOR + 75 bp p.a. som skal utbetales som utbytte hvert år
  • 90% av enhver emisjon skal være preferanseaksjer
  • Aksjonærer i preferansekapitalen har rett og plikt til å tegne for sin forholdsmessige andel i enhver emisjon

For de ordinære aksjene gjelder følgende egenskaper:

  • Prioritet bak preferanseaksjene i enhver utdeling
  • 10% av enhver emisjon skal være ordinære aksjer
  • Aksjonærer i ordinære aksjer har rett og plikt til å tegne for sin forholdsmessige andel i enhver emisjon

For begge aksjeklassene gjelder at selskapet skal utbetale fullt årlig utbytte.

De ordinære aksjene har relativ høy risiko, mens risikoen for preferanseaksjene er relativ lav.

For å likestille interessene til ansatte og selskapet, og sikre et langsiktig tidsperspektiv ved at de må ta risiko ved å investere egne midler sammen med selskapet, ble ansatte invitert til å erverve ordinære aksjer i Bradbenken Partner til markedspris. 35 prosent av de ordinære aksjene ble ervervet av administrerende direktør i forbindelse med hans ansettelse i 2006, mens de resterende 65 prosentene er eid av andre ansatte og Argentum. Samtlige ansatte som eier ordinære aksjer ervervet disse i perioden 2006-2010.

Argentum besluttet i 2011 at selskapet ikke ville redusere sin eierandel i de ordinære aksjene. Ingen ansatte har siden den gang økt sin eierandel i selskapet.

Den 23. mai 2022 besluttet aksjonærene i Bradbenken Partner å avvikle investeringsselskapet. Det vil skje over en treårsperiode. Selskapet fortsetter sin drift i henhold til dagens aksjonæravtale, men uten at nye investeringer vil finne sted. Anslagsvis 30 prosent av selskapets portefølje vil realiseres årlig og selskapet vil bli endelig avviklet senest 31. desember 2024.