Vedtekter for Argentum Fondsinvesteringer as

(stadfestet 16. juni 2021)

§ 1 Firma

Selskapets navn er Argentum Fondsinvesteringer as.

§ 2 Kontorkommune

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapet skal investere sine midler i private investeringsfond og investeringsselskaper.

Selskapets virksomhet skal drives på forretningsmessige vilkår.

Selskapets virksomhet skal basere seg på egenkapital. Konsernet kan likevel samlet sett ha netto gjeld (inkl. gjeld og likvider i datterselskaper uavhengig av om de konsolideres i konsernregnskapet) midlertidig som følge av ikke-forventede likviditetssvingninger.

§ 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er på NOK 1 953 166 000 fordelt på 1 953 166 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer.

Styrets leder og nestleder og øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.

§ 6 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av styrelederen eller nestlederen sammen med et annet styremedlem eller daglig leder.

§ 7 Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret.

§ 8 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene  skal også inneholde en redegjørelse om hvordan «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.

3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Oslo eller Bergen.

§ 10 Instruks om selskapets virksomhet

Styret skal fastsette instruks for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvar- og oppgavefordeling.