Vedtekter for Argentum Fondsinvesteringer as

(stadfestet 29. november 2022)

§ 1 Firma

Selskapets navn er Argentum Fondsinvesteringer as.

§ 2 Kontorkommune

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapet skal investere i private investeringsfond og investeringsselskaper.

Selskapets virksomhet skal drives på forretningsmessige vilkår.

Selskapet skal ha kapasitet til å betale utbytter i tråd med statens langsiktige
utbytteforventning. Videre skal selskapets virksomhet i all hovedsak være egenkapitalbasert,
og opptak av gjeld skal begrenses til følgende: Eventuell gjeld som konsolideres inn i
konsernregnskapet iht. IFRS kan opptas i perioder med likviditetsbehov, men skal være
midlertidig, og det skal over tid oftere være netto kontanter og kontantekvivalenter enn netto
gjeld. Eventuell gjeld som ikke konsolideres inn i konsernregnskapet iht. IFRS, men som
likevel foreligger i datterselskaper og investeringsstrukturer heleid eller kontrollert av
Argentum, skal (multiplisert med Argentums eierandel) ved utløpet av hvert kalenderår være
mindre enn 20 pst. av Argentums egenkapital iht. i sist vedtatte årsregnskap.

§ 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er på NOK 1 953 166 000 fordelt på 1 953 166 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer.

Styrets leder og nestleder og øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.

§ 6 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av styrelederen eller nestlederen sammen med et annet styremedlem eller daglig leder.

§ 7 Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret.

§ 8 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og
annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen
godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport
om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og
forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022.
Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for
lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide
datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges
frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.

3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Oslo eller Bergen.

§ 10 Instruks om selskapets virksomhet

Styret skal fastsette instruks for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvar- og oppgavefordeling.